Navigácia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DOTYK ANJELA

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. 
1.2 Predávajúcim a poskytovateľom služieb je:
Obchodné meno:   MILAGROS s.r.o.
Sídlo:                      Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO:                        50 140 469
DIČ:                        2120196903
Zápis v OR:            Okresný súd Bratislava I
Oddiel:                    Sro
Vložka číslo:           108816/B
Bankové spojenie:  Fio banka, a.s. 
IBAN:                      SK7483300000002400951103    
SWIFT kód:            FIOZSKBAXXX 
E-mail:                    obchod@dotykanjela.eu
(ďalej len predávajúci).
1.3 Predávajúci zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka zákazníkovi(ďalej len kupujúci) a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom elektronického obchodu, web-stránky na internetovej adrese: http://www.dotykanjela.eu (ďalej len e-shop, alebo internetový obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním, alebo realizovaním objednávky formou: prostredníctvom e-shopu, alebo e-mailom kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
1.4 Nákup tovaru a služieb prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
1.5 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.6 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.7 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.8 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. 
OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar a služby môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho b) emailom
2.2 Odoslaním, realizovaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar, alebo služby a zaplatiť za tovar, alebo služby dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru a služieb. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, alebo služieb v dohodnutej cene podľa objednávky kupujúceho.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru alebo služieb bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť na web-stránke predávajúceho, alebo emailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky emailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar, alebo služby uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo služby. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, služby alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).


3. CENA A TOVAR

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH. 3.2 Informácie o tovare uvedené v zozname e-shopu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov a dodávateľov. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov. 3.3 Tovar, výrobok je zobrazený na fotografiách, ktoré môžu byť mierne odlišné od originálneho výrobku, tovaru z dôvodu rôzneho nastavenia rozlíšenia na používanom zariadení kupujúceho (PC-monitor, laptop, tablet, mobil a iné). 3.4 Cena tovaru a služieb zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). 3.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v zozname e-shopu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky a to telefonicky, alebo e-mailom, pričom bude zákazníkovi umožnené odstúpiť od objednávky.
3.6 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba je možná v mene: EUR
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom pri odosielaní tovaru.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov od 1 až 5 pracovných dní od potvrdenia, realizácie objednávky, resp. po prijatí platby na náš bankový účet, alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, alebo emailom.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný na druhý deň po potvrdení objednávky, resp. po prijatí platby na náš bankový účet a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) zatiaľ je preprava možná len Slovenskou poštou a poštou v rámci EU.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne(podpisom) potvrdí prevzatie tovaru (u poštového doručovateľa, alebo na pobočke Slovenskej pošty). 6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky, obalu alebo aj priamo tovaru zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.
6.6 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.


7. KÚPNA ZMLUVA A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 

7.1 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry, (ktorá bude následne odoslaná emailom), bude tovar odoslaný kupujúceme, ak si túto službu objednal.
7.2 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ, kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
7.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa, kupujúceho

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ, kupujúci tento obal rozbalil
7.4 Vrátený tovar musí byť:

a) kompletný, tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale

b) nepoškodený, nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania, ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený.

7.5 Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci.

7.6 V prípade platného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy., okrem poplatku za dopravu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7.7 Kupujúci porušuje zmluvu tým, že tovar neprevezme a je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za dopravu (poštovné a balné) vo výške 10€.

7.8 Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, emailom na adrese obchod@dotykanjela.eu. Telefonicky a zaslaním SMS správy, právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nieje možné. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.2 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky (tlačivo žiadosť o odstúpenie na požiadanie zákazníka pošle predávajúci emailom), uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho (podľa dohody s predávajúcim) - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy).
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, balné).
7.9 Po splnení podmienok podľa bodov 7.2, 7.4, 7.5 a 7.8 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť.
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu (poštovné a balné) vo výške 10€.
7.10 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.3 až 7.5, 7.7 a 7.8 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.


8. ZÁRUKA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom SR a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku, poškodením výrobku a iné. 8.4 Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.6.2. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nový. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom, (kupujúcim) v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.dotykanjela.eu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.dotykanjela.eu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník (kupujúci) v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a iné. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.dotykanjela.eu, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník, (kupujúci) má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to len elektronicky na e-mail: obchod@dotykanjela.eu Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej, e-mailovej alebo telefonickej objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky uvedeným spôsobom kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2017.